wtorek, 15 maja 2012 19:29
Rate this item
(0 głosów)

Rozporządzenie o sprawności kandydatów na członków personelu lotniczego

medical examUrząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego.

Projektowane rozporządzenie precyzuje, że w odniesieniu do:

 • pilota samolotowego zawodowego;
 • pilota samolotowego liniowego;
 • pilota samolotowego w załodze wieloosobowej;
 • pilota śmigłowcowego zawodowego;
 • pilota śmigłowcowego liniowego;
 • pilota sterowcowego zawodowego;
 • pilota pionowzlotu zawodowego;
 • pilota pionowzlotu liniowego

stawia się wymóg posiadania 1 klasy zdrowia zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia nr 1178/2011 - MED.A.030 lit. f) załącznika IV do rozporządzenia nr 1178/2011, natomiast w odniesieniu do:

 • pilota samolotowego;
 • pilota śmigłowcowego;
 • pilota sterowcowego;
 • pilota pionowzlotu;
 • pilota balonu wolnego;
 • pilota szybowcowego

stawia się wymóg posiadania 2 klasy zdrowia zgodnie załącznikiem IV do rozporządzenia nr 1178/2011 - MED.A.030 lit. c). Jednocześnie wyjaśnić trzeba, że w zakresie tych specjalności wymagania zdrowotne w odniesieniu do orzeczeń lekarskich 1 i 2 klasy również określone są rozporządzeniem unijnym. W odniesieniu natomiast do wymagań zdrowotnych członków personelu pokładowego bezpośrednie zastosowanie będą miały przepisy załącznika IV podczęść C do rozporządzenia nr 1178/2011.

 

W rozporządzeniu przyjęto rozwiązanie, że piloci wiatrakowcowi zawodowi będą badani według 1 klasy zdrowia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu nr 1178/2011, a piloci wiatrakowcowi (turystyczni) i radiooperatorzy pokładowi - według klasy 2 określonej wskazanym rozporządzeniem.

 

Nowy akt prawny odsyła w zakresie wymagań zdrowotnych nawigatora lotniczego oraz mechanika pokładowego do załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Zgodnie bowiem z pkt 6.1.1 (b) ww. załącznika, do licencji nawigatora lotniczego oraz do licencji mechanika pokładowego wydaje się orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2, a wymagania w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej dla tej klasy określa pkt 6.4.2. załącznika 1.

Wskazuje także, że w odniesieniu do wymagań zdrowotnych kontrolerów ruchu lotniczego oraz praktykantów – kontrolerów ruchu lotniczego stosuje się przepisy rozporządzenia nr 805/2011. Oznacza to, że zgodnie z art. 15 ust. 3 tego rozporządzenia, kontrolerom ruchu lotniczego oraz praktykantom - kontrolerom ruchu lotniczego wydaje się orzeczenia lotniczo-lekarskie zgodnie z przepisami załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz wymaganiami europejskiej 3 klasy zdrowia, określonym przez EUROCONTROL w dokumencie Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers.

docProjekt nowego rozporzadzenia

 

Źródło: ULCSocial sharing
back to top